Artikkeli

Ennakoi tulevaisuuden korjaustarpeet ja -kustannukset


Kiinteistöjen ikääntyessä ja käyttökulutuksen kasvaessa korjaustarpeet voivat aiheuttaa odottamattomia ja kalliita yllätyksiä. Kiinteistönomistajan näkökulmasta olennaista on pystyä ennakoimaan tulevaisuuden korjaustarpeet ja niiden hallinta. Korjausaikataulut, useiden kiinteistöjen korjaustoimenpiteiden koordinointi sekä tehokkaasti toimiva kiinteistöstrategia auttaa ennakoimaan korjaustarpeet ja -kustannukset.

Kehittämämme simulaatio-ohjelmisto Realaizerin avulla tunnistat korjaustarpeet ennalta ja integroit ne osaksi laajempaa tulevaisuuden suunnittelua ottaen haltuun myös kustannukset. Esittelemme nyt kolme keskeistä tapaa hyödyntää Realaizerin korjausohjelmaa.

1. Kiinteistön korjaustarpeiden ennakointi auttaa hallitsemaan kustannuksia

Kiinteistön korjaustarve syntyy aina yksilöllisesti eri kohteiden iän ja kunnon mukaan olipa kiinteistönomistajalla hallittavana yksi tai jopa satoja kiinteistöjä. Rakennusosille ja teknisille järjestelmille syntyy korjaustarpeita, kun kiinteistö ikääntyy ja siihen kohdistuu käyttökulutusta. Kiinteistönomistajan näkökulmasta on olennaista ennakoida kaikki korjaustarpeet, jotta eteen ei tulisi isoja, mahdollisesti myös kalliita ja kiinteistön käyttöä estäviä yllätyksiä. Jos esimerkiksi kiinteistöön tulee putkivaurio putkiston iän ja kulumisen takia, voi se tulla todella kalliiksi lisävahinkojen takia. Usein myös kiinteistön käyttö estyy pitkäksikin aikaa, jolloin on hankittava nopealla aikataululla korvaavia tiloja.

Realaizerin avulla tämänkaltaiset tilanteet on mahdollista tunnistaa sen simuloiman korjausohjelman avulla. Realaizerin korjausohjelma perustuu mallinnettujen rakennusosien ja järjestelmien käyttöikiin yhdistettynä kiinteistön korjaushistoriaan. Korjauksissa huomioidaan myös niiden seurausvaikutukset, kuten purettavat rakenteet ja niiden uusiminen. Realaizer ennakoi kiinteistön korjaustarpeet ja ajoittaa ne tarvittaviksi korjaustoimenpiteiksi tulevien vuosien ajalle. Realaizerin avulla pystytään myös muuttamaan korjausten ajoituksia, jolloin voidaan niputtaa yhteen tarkoituksenmukaiset korjaushankkeet ottaen huomioon tekniset reunaehdot, kustannukset ja kiinteistön käyttö.

Realaizer antaa kustannusarvion kiinteistön korjaustarpeille, jolloin korjausinvestointien suunnittelu on rahoituksen kannalta helpompaa.

Korjausajankohdan lähestyessä simuloituja korjaustoimenpiteitä on mahdollista tarkentaa Realaizerin tila- ja rakennusosamoduuleissa projektilaskennan malleilla, jolloin hankkeen tavoitekustannuksetkin pystytään tarkentamaan ennen korjausten aloitusta. Ennakoimalla kiinteistön korjaustarpeet kiinteistönomistaja pystyy hallitsemaan kustannuksia hyvissä ajoin etukäteen. 

2. Usean eri kiinteistön korjaustarpeet kerralla hallintaan

Kun kiinteistönomistajalla on hallinnassaan useampia kiinteistöjä, joudutaan korjaustarpeita priorisoimaan kohteiden välillä. Tämä asettaa kiinteistönhallinnalle luonnollisesti erilaisia vaateita kuin tilanteessa, jossa omistuksessa on vain yksi kiinteistö.

Realaizerin avulla on mahdollista simuloida korjaustarpeet kaikkiin kohteisiin samanaikaisesti, jolloin tulevaisuuden suunnittelu on huomattavasti helpompaa ja koordinoidumpaa. Rakennuskohtaisesti simuloiduista korjaustarpeista on mahdollista tunnistaa niin sanottuja kipupisteitä. Simulaatiosta näkee, tuleeko tiettynä ajankohtana iso joukko erilaisia korjauksia samaan hetkeen. Realaizerin avulla voi arvioida, voiko korjauksia lykätä tai onko niitä järkevää aikaistaa. Myös samantyyppisten korjaustarpeiden yhdistely eri kiinteistöjen välillä voi tuoda kiinteistönomistajlle kustannus- ja aikasäästöjä.

3. Kiinteistöstrategian toteuttaminen kiinteistön korjaustarpeiden kannalta

Realaizer tukee kiinteistöomistajaa oman kiinteistöstrategiansa toteuttamisessa. Korjaustarve ei ole pelkästään tekninen kysymys, vaan sitä ohjaa vahvasti käyttäjien tarpeet tiloille sekä kiinteistönomistajan laatima strategia tilojen käytölle, ylläpidolle ja korjaamiselle.

Simuloinnin avulla tunnistetut korjaustarpeet mahdollistavat hyvissä ajoin tarvittavien korjausten kytkemisen osaksi laajempaa kiinteistön tulevaisuuden käyttötarpeiden pohdintaa.

Vaikka korjaustarvetta ilmenisikin käyttöiän ja rakennusmateriaalien perusteella, voi olla järkevämpää lykätä investointia, jos kiinteistön käyttötarkoitus on muuttumassa ja edessä on laajempi saneeraus.

Realaizer mahdollistaa erilaisten tilaratkaisujen vaihtoehtoistarkastelut, oli kyseessä tilan korjaaminen nykyiseen käyttöön, tilan korjaaminen uuteen tai muuttuneeseen käyttötarkoitukseen tai vanhojen tilojen korvaaminen kokonaan uusilla. Oleellista on, että kiinteistönomistajalla on tarvittava tieto käytettävissä hyvissä ajoin.

Realaizerin simulaatio toimiikin organisaation sisäisenä tiedonvälittäjänä ja viestinnän välineenä. Monesti isoissa organisaatioissa on erilliset osastot investoinneille ja kiinteistöjen ylläpidolle, ja koordinointi näiden välillä ei välttämättä toimi täysin saumattomasti. Realaizerin avulla voidaan tuoda samaan suunnittelupöytään huomiot kummaltakin taholta ja välttää kustannuksia tuovat väärät päätökset sekä viestiä yhdenmukaisesti ja samaan aikaan.

Haluatko kuulla lisää?

Realaizer rakennuksen simulaatiomalli simuloi sen, mitä et vielä tiedä. Ohjelmiston avulla saat mallinnettua yksityiskohtaiset tulostiedot rakentamisen ja elinkaaren kustannuksista sekä ympäristövaikutuksista jo ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista.  

Ota meihin yhteyttä – näytämme, miten ennakoit kiinteistöjen korjaustarpeet ja otat korjauskustannukset haltuun. 

Korjausrakentamisen asiantuntijamme

Jarmo Hyartt

Haluatko Realaizerin käyttöösi, ota yhteyttä

Erno Granroth