Hankesuunnittelu strategisemmaksi simulaation avulla

Blogi

Hankesuunnittelu strategisemmaksi simulaation avulla

Hankesuunnittelussa tasapainotetaan käyttäjän tarpeet ja rakennushankkeen reunaehdot sekä luodaan hankkeelle selkeät tavoitteet. Hankesuunnittelu simulaation avulla on entistä tuloksellisempaa, kun valintojen vaikutuksia voidaan peilata lopputulokseen jo aikaisessa vaiheessa.

Hankesuunnittelussa luodaan hankkeelle tavoitteet, kootaan lähtötiedot, suunnitellaan tavoitteet ja toteutus sekä varmistutaan hankkeen toteutuskelpoisuudesta. Tyypillisesti hankesuunnittelun suurin haaste on sovittaa yhteen käyttäjän tai liikeidean määrälliset ja laadulliset tarpeet sekä rakennuspaikan reunaehdot siten, että hanke on taloudellisesti toteutettavissa.

Realaizerin avulla hankesuunnitteluun tuloksellisuutta, hallittavuutta ja tuottavuutta voidaan parantaa. Sen avulla on mahdollista ylläpitää reaaliaikaista tilannekuvaa hankesuunnittelun eri vaiheissa ja se tuo valintojen syy-seuraussuhteet selkeästi näkyviin silloin, kun asioihin voi ja pitää vaikuttaa.

Miten simulaatiota sitten voi hyödyntää hankesuunnittelun eri vaiheissa? Tästä lisää seuraavaksi.

Tunnista strategiset tavoitteet

Hankesuunnittelu käynnistyy strategisten tavoitteiden tunnistamisella. Ensimmäisessä vaiheessa tilaajan kanssa pohditaan, mitä toimintaa ja muita tavoitteita tulevaan rakennukseen kohdistuu. Lisäksi arvioidaan taloudellisia tavoitteita ja reunaehtoja.

Suunniteltu rakennushanke voidaan simuloida Realaizerin avulla jo varhaistenkin lähtötietojen perusteella. Tällöin simulaatio paljastaa mahdolliset ristiriitaisuudet strategisissa tavoitteissa ja hankkeen reunaehdoissa heti hankesuunnittelun alkuvaiheissa.

Hankesuunnitelman ensimmäisen vaiheen tuloksena tiedossa ovat rakennuksen tarkoitus ja keskeiset toiminnot. Lisäksi tässä vaiheessa asetetaan ylätason määrälliset mittarit, kuten suunnitellut käyttäjämäärät.

Analysoi toiminta, mallinna tilantarve

Seuraavaksi kannattaa syventyä toimintaan, jota rakennukseen on kaavailtu ja millaisia tiloja tämä toiminta vaatii. Esimerkiksi minkälaiseen konseptiin ravintolatoiminta perustuu tai mitä toimistokäyttäjän monipaikkainen tietotyö tarkoittaa käytännössä, kuinka paljon työskennellään toimistolla, mitä työntekijöiden arkeen kuluu ja miten tuetaan toimivan kulttuurin syntymistä.

Kun analysoidaan toimintaa ja tilantarvetta, on käyttäjänäkökulma tärkein.

Kun analysoidaan toimintaa ja tilantarvetta, on käyttäjänäkökulma tärkein. Siksi tässä kohtaa tietoa kerätään esimerkiksi käyttäjiä haastattelemalla tai kohdemarkkinaa tutkimalla. Realaizer luo kerättyjen tietojen avulla simulaation tarvittavista tiloista, niiden oletusominaisuuksista ja tilojen odotettavissa olevista käyttöasteista.

Malli simuloi tilat perustuen haluttuihin toimintoihin ja antaa täydentyneen arvioin hankkeen kustannuksista, massoittelusta ja hiilijalanjäljestä. Tässä vaiheessa tilaohjelmaa voidaan tarkastella vielä yhdessä käyttäjän kanssa ja tehdä tarvittavia täsmennyksiä ja muutoksia, jotta varmistetaan käyttäjän tarpeita tukevat tilat. Arvokasta on, että käyttäjän toiminnallisten tarpeiden seurausvaikutukset voidaan tehdä näkyväksi ja kehittämisessä fokusoitua toiminnallisiin vaihtoehtoihin tilojen höyläämiseen sijaan.

Täsmennä muut tavoitteet

Toiminnan lisäksi määritellään vaatimukset esimerkiksi koettavuudelle, turvallisuudelle, talotekniikalle, saavutettavuudelle sekä ympäristölliselle ja rakennustekniselle kestävyydelle.

Uudet tiedot ja mittarit täydennetään rakennuksen simulaatioon, joka päivittyy vastaamaan uusia täsmennyksiä. Jos simulaatiossa havaitaan ristiriitaisuuksia esimerkiksi tavoitteiden ja kustannusten välillä, on tässä vaiheessa vielä mahdollista selvittää, onko valintoja mahdollista muuttaa tai jotakin karsia kokonaan haasteiden ratkaisemiseksi.

Simulaation avulla voidaan laskea nopeasti esimerkiksi laatutasovalintojen, rakennuspaikan tai tiettyjen teknisten ratkaisujen vaikutusta kustannustasoon tai päästöihin. Simulaatio näyttää, miten eri valinnat vaikuttavat lopputulokseen. Erilaisia skenaarioita on mahdollista tehdä useita ja niiden vaikutuksia voidaan vertailla simulaatiossa. Näin nähdään helposti, mitkä valinnat ovat aidosti merkityksellisimpiä.

Simulaatio tarjoaa puolueetonta tietoa tilaajan ja hankesuunnittelijan välisten keskustelujen tueksi.

Simulaatio tarjoaakin puolueetonta tietoa tilaajan ja hankesuunnittelijan välisten keskustelujen tueksi. Tähän tietoon nojaten tilaaja voi parhaiten arvioida, mitkä seikat hankkeessa ovat välttämättömiä tavoitteiden saavuttamiseksi ja mistä toisaalta voidaan tarpeen mukaan tinkiä.

Selvitä rakennuspaikan reunaehdot

Rakennuspaikalla on iso merkitys kustannuksiin. Ensinnäkin maan arvo ja tontin ostamisesta koituvat kustannukset vaikuttavat suoraan kuluihin. Toisaalta maaperä ja muut alueelliset olosuhteet taas vaikuttavat rakennettavuuteen ja esimerkiksi maanrakennustöiden vaativuuteen. Hankesuunnitelmaan määritellään myös rakennuspaikkaa koskevat reunaehdot.

Toisinaan rakennuspaikka on jo tarkkaan määritelty ja etukäteen tiedossa, toisinaan taas valittavana on useita vaihtoehtoja. Realaizerin avulla on helppo vertailla eri rakennuspaikkojen tai tontinkäyttövaihtoehtojen vaikutuksia hankkeen lopputulokseen. Jos tontin rakennusolosuhteet eivät ole täysin tiedossa esimerkiksi maaperän osalta, voidaan simulaatiolla laskea erilaisten maa-ainesten vaikutus hankkeen kustannuksiin ja näin arvioida riskiä, jonka eri vaihtoehdot muodostavat kustannuksille.

Varmista toteutuskelpoisuus 

Ennen hankesuunnitelman viimeistelyä on vielä varmistettava hankkeen toteutuskelpoisuus. Tässä vaiheessa arvioidaan aiemmin tehtyjen oletusten ja epävarmuuksien vaikutusta hankkeen toteutettavuuteen. Tarvittaessa säädetään vielä tavoitteita ja haluttuja ominaisuuksia, jotta ne käyvät yhteen välttämättömien reunaehtojen kanssa. Viimeistään nyt eri näkökulmat on sovitettava yhteen ja hankkeen tavoitteet määriteltävä.

Tämän vaiheen tuloksena hankesuunnitelmaan saadaan täydennettyä täsmennetty tilaohjelma ja laadulliset tavoitteet, suunnitteluohjeet seuraavia suunnitteluvaiheita varten sekä hankkeen budjetti.

Etene seuraaviin suunnitteluvaiheisiin

Hankesuunnittelun lopputuloksen on eri osapuolten yhteisesti hyväksymä, toiminnallisesti, laadullisesti ja taloudellisesti tasapainoinen hankesuunnitelma sekä yksiselitteiset lähtötiedot suunnitteluun ja sen ohjaukseen tulevissa suunnitteluvaiheissa. Kun hankkeen reunaehdot ja tavoitteet on käyty läpi ja erilaisten ratkaisujen vaikutukset laskettu ymmärrettäviksi simulaation avulla, on kaikkien osapuolten helppo sitoutua suunnitelmaan.

Simulaation avulla pystytään suunnittelun edetessä ylläpitämään tilannekuvaa niin talouden kuin hiilijalanjäljenkin osalta.

Kun jo hankesuunnittelu hyödyntää simulaatiota, on eteneminen yleis- ja ehdotussuunnitteluun helppoa, sillä tavoitteet ja tietoaineistot suunnittelun ohjaukseen löytyvät kaikki jo päivitettyinä ohjelmasta. Simulaation avulla pystytään myös suunnittelun edetessä ylläpitämään tilannekuvaa niin talouden kuin hiilijalanjäljenkin näkökulmasta. Tulevaisuudessa Realaizer kattaa lisäksi ylläpidon kustannukset ja elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen. 

Haluatko tietää lisää siitä, miten hankesuunnittelu onnistuu simulaatiolla? Simulaatioon on saatavilla lisenssejä, asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutuksia ja käyttöönottopalveluita sekä Realaizerin käyttöön perustuvia asiantuntijapalveluita. Jos kiinnostuit, pyydä esittely.


Opas strategiseen hankekehitykseen

Opas strategiseen hankekehitykseen

Oppaan avulla opit rakennuksen simulaatiota hyödyntävästä strategisesta tilasuunnittelusta, jonka avulla hankekehitys on hallittua ja tehokasta.

Lataa opas