Miksi simulaatio on paras ratkaisu hankekehitykseen?

Blogi

Miksi simulaatio on paras ratkaisu hankekehitykseen?

Hankkeen tavoitehinnan asettaminen on tyypillisesti vaatinut paljon aikaa ja resursseja. Luonnossuunnittelua on tehtävä eteenpäin ja pääpiirustuksia tarkennettava, jotta pystytään laskemaan tarvittavia määriä ja hinnoittelemaan projektia. Tietoa luotettavan ja tarkan tavoitehinnan asettamiselle ei yksinkertaisesti ole hankkeen alkuvaiheessa tarpeeksi.  

Asiakkaalla saattaa olla tiettyjä haluja ja tarpeita, mutta näiden ratkaisujen seurauksia hankkeen kustannuksiin tai hiilijalanjälkeen on usein hankala laskea etukäteen. Koska tietoa on hankkeen alkuvaiheessa saatavilla vain vähän, todelliselle vaihtoehtojen vertailulle ja dialogille asiakkaan ja käyttäjän kanssa ei jää mahdollisuuksia. 

Koska tietoa on hankkeen alkuvaiheessa saatavilla vain vähän, todelliselle vaihtoehtojen vertailulle asiakkaan kanssa ei usein jää mahdollisuuksia. 

Kehittämämme rakennuksen simulaatio ratkaisee tämän ongelman. Ohjelma tuo tarvittavat tiedot kiinteistökehitysvaiheeseen tai hankkeen alkuvaiheeseen, jolloin jokaisen valinnan seurauksia on mahdollista tarkastella jo etukäteen yhdessä tilaajan kanssa ilman yhtään ainutta rakennuspiirustusta. Siksi simulaatio on paras ratkaisu hankekehitykseen.

Tilaajan tarpeet ja kustannukset tasapainoon jo hankkeen alkuvaiheessa 

Hankekehitys simulaation avulla perustuu aina tilaajan ja käyttäjän tarpeisiin eli tiloille asetettaviin vaatimuksiin. Liikkeelle lähdetään kysymällä, millaiseen käyttöön ja toimintaan kiinteistön tilat tulevat. Haahtelan Realaizerin tilamitoitusmoduulin avulla simuloidaan käyttäjän ja tilaajan tarpeita vastaavat tilat ja tilojen ominaisuudet käyttäjän toiminnan perusteella. Tässä suhteessa Realaizer eroaa merkittävästi edeltäjästään Haahtelan Kustannustieto TAKUsta, jossa  lähtötietoina tulee olla tiedossa tilat ja niiden ominaisuudet. 

Jatkuvan dialogin avulla on mahdollista tasapainottaa toiveet ja tarpeet budjetin kanssa.

Kun heti hankkeen tai kiinteistökehityskohteen alusta lähtien pystytään tarkastelemaan läpinäkyvästi toimintaa, tiloja, rakennusosia ja panossuoritteita sekä niiden määriä ja hintoja, on helppo ottaa kantaa niihin eri osapuolten kanssa. Jatkuvan dialogin avulla on mahdollista tasapainottaa toiveet ja tarpeet budjetin kanssa ja tarvittaessa miettiä vaihtoehtoisia ratkaisuja, jos toiveet ja budjetti eivät näytä kohtaavan. 

Koska simulaatio on nopeasti muokattavissa, on eri vaihtoehtojen vertailu ja spekulointi nopeaa ja parhaat ratkaisut voidaan etsiä ilman aikaa ja resursseja vaativaa suunnittelutyötä.  

Arvio rakennushankkeen lopputuloksesta vähäisilläkin lähtötiedoilla 

Simulaatio toimii konstruktiivisesti mallintaen määrät ja rakenneosat aivan kuten ammattimainen suunnittelija sen tekisi. Rakennukselle toivottujen ominaisuuksien ja tilojen perusteella ohjelmisto simuloi hankkeen lopputuloksen ja näyttää sen välittömästi käyttäjälle. Saamiemme palautteiden perusteella tämä on osoittautunut yhdeksi simulaation tärkeimmistä eduista.  

Simulaatio mallintaa lähtötietojen perusteella hankkeen jokaisen yksityiskohdan rakennus- ja tekniikkaosia sekä rakennustehtäviä myöten jakaen nämä osat ja tehtävät edelleen panossuoritetarkkuudelle asti eli materiaaleihin, työhön, asennustarvikkeisiin ja kalustoon. Simulaation avulla näet heti, mitä ohjelmisto on mallintanut ja pystyt välittömästi ottamaan kantaa siihen, onko mallinnus relevantti vai puuttuuko jotakin. Jokainen yksityiskohta on myös muokattavissa ja vaihdettavissa toiseen, jolloin simulaatio päivittyy muokkausten mukaan ottaen huomioon jokaisen valinnan syy-seuraussuhteet. 

Myös tontin olosuhteet ja arkkitehtuuri otetaan simulaatiossa huomioon. Käyttäjä voi syöttää ohjelmaan esimerkiksi kaavamääräykset, pohjaveden syvyyden ja maanpinnan tason sekä lisäksi antaa kohteesta tarkat tiedot jopa kerros kerrokselta ehdotuspiirustusten perusteella.  

Etu Realaizerissa on kuitenkin se, ettei tarkkoja lähtötietoja hankkeesta välttämättä tarvita ennen rakennuksen simulointia. Hanke voidaan simuloida panoksiin eli tuotanto-osiin asti jo pelkästään syöttämällä ohjelmaan tiedot siitä, mitä halutaan rakentaa, mihin rakennetaan ja millainen on hankkeen laajuus tai tarvittavat toiminnot. Kun suunnitelmat myöhemmin tarkentuvat, päivittyy myös simulaatio vastaamaan uusia tietoja. 

Suunnitelmat ja tavoite läpinäkyvästi kaikille osapuolille 

Uuden sukupolven ohjelmistona Realaizer toimii selaimessa hankelisenssipohjalta.  Kaikille hankkeessa oleville osapuolille voidaan siis jakaa ohjelmaan muokkaus- tai lukuoikeuksia. Näin suunnittelu ja tieto päätösten takana tulee läpinäkyväksi. Tiedon jakaminen esimerkiksi allianssimallisessa tai muissa yhteistoiminnallisissa projekteissa helpottuu ja yhteinen tavoite kirkastuu. Tämä yhteiskäyttöisyys on merkittävä ero esimerkiksi Kustannustieto TAKUun verrattuna. 

Jokaista hanketta on ohjattava strategisesti kohti päämäärää.

Tieto päätösten seurauksista ja tavoitteen kirkastaminen ovat tärkeitä hankkeen ohjauksen kannalta. Jokaista hanketta on ohjattava strategisesti kohti päämäärää, muuten hanke on täysin satunnainen ja lopputulos vaikea ennustaa. Simulaation ylivoimaisesti olennaisin etu onkin se, että Realaizer mittaa ja tekee läpinäkyväksi sen, mitä tilaajan ja käyttäjän tarpeet ja toiveet konkreettisesti tarkoittavat toimintana, tiloina,  rakentamisen hintoinaja hiilipäästöinä. Tämä mahdollistaa yhteisen tavoitteen asettamisen ja tarjoaa keinot hankkeen onnistuneeseen lopputulokseen. 

Tulevaisuudessa Realaizer päivittyy ottamaan entistä paremmin huomioon myös koko kiinteistön elinkaaren ja rakennuksen korjausohjelman. Myös hiilijalanjälkilaskuri päivittyy kattamaan uudis- ja korjausrakentamisen lisäksi myös kiinteistön ylläpidoista aiheutuvat päästöt. Uusien ominaisuuksien myötä simulaatio tarjoaa siis entistä kattavammin tietoa hankekehityksen ja rakentamisen tueksi. 

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää hankekehityksestä simulaation avulla? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.


Opas strategiseen hankekehitykseen

Opas strategiseen hankekehitykseen

Oppaan avulla opit rakennuksen simulaatiota hyödyntävästä strategisesta tilasuunnittelusta, jonka avulla hankekehitys on hallittua ja tehokasta.

Lataa opas