Parhaat tavat vähentää rakentamisen päästöjä

Blogi

Parhaat tavat vähentää rakentamisen päästöjä

Suurin osa rakentamisen hiilidioksidipäästöistä määräytyy jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi materiaalihankinnat muodostavat vain pienen osan rakentamisen päästöistä, vaikka ne usein ovatkin ensimmäinen asia, joka tulee mieleen hiilipäästöistä puhuttaessa. 

Jos kuitenkin haluamme aidosti päästä käsiksi rakentamisen hiilijalanjälkeen ja todella vähentää rakennusalan tuottamia päästöjä, on katse käännettävä materiaaleista muihin asioihin. Rakennusala tuottaa jopa kolmasosan maapallon hiilidioksidipäästöistä, joten oikein kohdennetuilla toimenpiteillä on mahdollista saada aikaan suuri vaikutus. 

Jos haluamme aidosti päästä käsiksi rakentamisen hiilijalanjälkeen, on katse käännettävä materiaaleista muihin asioihin.

Miten rakentamisen päästöjä sitten voisi kaikkein tehokkaimmin vähentää?  Tässä muutama tapa, joilla voi olla huomattava vaikutus hankkeen hiilijalanjälkeen.

Älä rakenna

Rakentamatta jättäminen on itsestään selvästi hyvä tapa vähentää rakentamisen päästöjä. Tämä ei kuitenkaan läheskään aina ole mahdollista tai edes järkevää. Monesti uudelle rakennukselle on yksinkertaisesti kova tarve ja esimerkiksi väestömäärän kasvaessa uuden päiväkodin, liikekiinteistön tai asuinkerrostalon rakentaminen on pakollista alueen kehityksen kannalta. Tällöin päästöjen vähentäminen tulee tehdä muilla keinoilla. On kuitenkin aina hyvä miettiä tulevan hankkeen tarpeellisuutta myös hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta. 

Toisinaan uuden rakentaminen on kuitenkin jopa ympäristöystävällisempää kuin vaikkapa vanhan rakennuksen korjaaminen. Jos olemassa olevan kiinteistön käytön aikaiset päästöt ovat suuret, esimerkiksi vanhentuneiden energiaratkaisujen vuoksi, saattaa vanhan korvaaminen uudella olla ympäristön kannalta parempi ratkaisu kuin vanhan kiinteistön jättäminen niille sijoilleen. Simulaation avulla on mahdollista vertailla päästöjä uuden rakentamisen ja vanhan hyödyntämisen välillä ja siten valita aidosti ekologisempi ratkaisu tulevalle hankkeelle. 

 Optimoi tilat

Vaikka uuden rakentaminen olisikin välttämätöntä, voidaan rakennuksen ympäristölle aiheuttamaa kuormaa vähentää monella tavalla. On aina hyvä muistaa, että tarkoitukseensa soveltuvat tilat ovat aina ympäristön kannalta parempi ratkaisu kuin huonosti tilaajan tarpeita vastaavat ratkaisut. Siksi tilojen suunnittelu ja optimointi kannattaa tehdä huolella.  

Esimerkiksi tilojen käyttöaste vaikuttaa siihen, miten ekologinen rakennus todellisuudessa on. Voisiko esimerkiksi koulun liikuntasalia hyödyntää iltaisin harrastustoiminnassa? Lisäksi tilojen rakenteiden monimutkaisuus ja esimerkiksi tilojen koko vaikuttavat sekä rakentamisen aikana syntyviin päästöihin että kiinteistön käytön aikaisiin päästöihin. Esimerkiksi käyttöönsä nähden liian suurten tilojen rakentamista kannattaa välttää. 

Muuta arkkitehtuuria

Rakennusta suunniteltaessa kannattaa myös selvittää erilaisten arkkitehtuuristen ja massoitteluun liittyvien ratkaisujen vaikutus päästöihin. Esimerkiksi kerrosmäärä saattaa vaikuttaa paljonkin tarvittavien materiaalien määrään tai käytön aikaisiin päästöihin. Jokainen rakennus on uniikki, joten mitään yleispäteviä ratkaisuja parhaasta kerrosmäärästä, arkkitehtuurista tai muistakaan ominaisuuksista on mahdotonta antaa. Tontin ominaisuudet, kaavamääräykset ja tuleva käyttötarkoitus tietenkin asettavat raamit mahdollisille ratkaisuille. Simulaation avulla on kuitenkin mahdollista vertailla eri vaihtoehtojen vaikutusta niin kustannuksiin kuin hiilijalanjälkeenkin, joten ennen lopullisten valintojen tekemistä kannattaa tutkia eri vaihtoehtoja.

Rakenna toisaalle

Jos rakennukselle ei vielä ole tiedossa tiettyä tonttia, on simulaation avulla mahdollista vertailla myös sijainnin vaikutusta rakennuksen hiilijalanjälkeen. Tontin ominaisuuksilla on yllättävän suuri vaikutus lopullisiin päästöihin, sillä esimerkiksi maapohjan laatu vaikuttaa paljon tarvittavien rakennusratkaisujen monimutkaisuuteen ja sitä kautta myös päästöihin. Esimerkiksi massiivista paalutusta vaativat tontit eivät välttämättä ole päästöjen kannalta se optimaalisin ratkaisu.  

Tonttia vaihtamalla saattavat vaihtua myös kaavan asettamat vaatimukset tietystä arkkitehtuurista, kerrosmäärästä tai muista rakennuksen ominaisuuksista. Ja kuten edellä todettu, näillä voi olla huomattava vaikutus kiinteistön päästöihin. 

Kaikki yllä mainitut tavat vähentää rakennuksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ovat ajankohtaisia jo ennen kuin mitään materiaalivalintoja on tehty. Toki esimerkiksi rakentamalla puusta betonin sijaan voidaan saada aikaan suuriakin vaikutuksia rakennuksen päästöihin, mutta usein tämän valinnan tekeminen myöhemmissä vaiheissa on vaikeaa, sillä se vaatii täysin uudet suunnitelmat ja muutoksia niin arkkitehtuuriin kuin rakenteisiinkin. Tyypillisesti hiilijalanjälki on ollut mahdollista laskea vasta suunnitelmien ollessa valmiit, jolloin suurten muutosten tekeminen suunnitelmiin aiheuttaa ongelmia aikataulun kanssa – simulaation avulla on kuitenkin mahdollista laskea eri vaihtoehtojen vaikutus päästöihin jo ennen varsinaisten suunnitelmien valmistumista ja tarvittaessa hyvinkin nopeasti.  

Mitä pidemmälle suunnittelussa ehditään ennen päästöihin puuttumista, sitä vähemmän on jäljellä aitoja vaikutusmahdollisuuksia.

Mitä pidemmälle suunnittelussa ehditään ennen päästöihin puuttumista, sitä vähemmän on jäljellä aitoja vaikutusmahdollisuuksia. Siksi hiilijalanjälki tulee ottaa huomioon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa rakentamista ja jokaista tehtävää ratkaisua tulisi miettiä suhteessa hiilijalanjälkeen. 

Simulaation avulla on mahdollista nähdä jokaisen yksittäisenkin valinnan vaikutus paitsi kustannuksiin myös hiilijalanjälkeen. Näin tasapainoilu sekä budjetin että päästöjen välillä on mahdollista ja hankkeen tavoitteiden saavuttaminen helpottuu. Kun hiilipäästöihin päästään kiinni mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, on mahdollista tehdä parempia ratkaisuja ympäristön kannalta ja samalla pitää huoli, että tilaajan tarpeet täyttyvät.