Simuloitu korjausohjelma ennakoi kiinteistön korjaustarpeet

Blogi

Simuloitu korjausohjelma ennakoi kiinteistön korjaustarpeet

Jokaisen rakennuksen elinkaareen kuuluu välttämättömänä osana myös korjauksia. Rakenneosat kuluvat väistämättä ja ne on joko kunnostettava tai vaihdettava uusiin. Kun hallittavana on suuri määrä kiinteistöjä, voi korjausten ennustaminen ja niihin varautuminen olla vaikeaa. Rakennuksen korjausohjelma simuloi tulevien korjausten sisällön ja ajankohdan ja auttaa varautumaan korjauksiin ennalta. 

Simuloitu korjausohjelma näyttää kiinteistösi tulevat remontit 

Perinteisesti rakennuksen korjaustarpeita kartoitetaan teettämällä säännöllisesti erilaisia silmämääräisiin tarkasteluihin ja pinnallisiin mittauksiin perustuvia kuntoarvioita, joista tarpeen vaatiessa siirrytään tarkempiin kuntotutkimuksiin. Jos hallinnoitavia rakennuksia on paljon, on simuloitu korjausohjelma kuitenkin vaivattomin tapa ennakoida tulevia korjauksia.  

Haahtelan Realaizerin korjausohjelma perustuu esimerkiksi RT-korteissa esitettyihin rakennus- ja tekniikkaosien teknisiin käyttöikiin sekä Haahtelan omaan, vuosien varrella kerättyyn dataan. Kun tietty rakennusosa tulee elinkaarensa päähän, malli simuloi sille korjauksen. 

Rakennuksen ja rakennusosien kunnon voi täsmentää simulaatioon esimerkiksi tehtyjen kuntoarvioiden pohjalta, jolloin simulaatio päivittää korjausohjelman kuntoa vastaavaksi. Jos esimerkiksi rakennuksen vesikate on ikäänsä nähden keskimääräistä paremmassa kunnossa, on se mahdollista täsmentää simulaatioon, jolloin myös simuloitu korjausohjelma päivittyy tämän huomioon ottaen. 

Mikäli rakennuksen kunnosta ei ole tietoa, ohjelmaan voi syöttää myös tiedot tehdyistä korjauksista, jotka malli ottaa huomioon tulevien korjausten ajankohdan ja sisällön simuloinnissa. 

Ennakoi tulevien korjausten vaikutus kiinteistön kannattavuuteen 

Simulaatioavusteisen korjausohjelman yksi suurimmista hyödyistä on nopeus ja siitä seuraava skenaarioinnin helppous. Kun tavoitteena on laatia strategia suurelle määrälle kiinteistöjä, on suurimmat korjaussumat helppo ennakoida korjausohjelman avulla. Simulaatio ottaa myös kaikki tulevat rakennusosien korjaukset huomioon automaattiisesti. Tällöin käyttäjä ei tule unohtaneeksi jotakin korjausta. 

Ohjelman avulla on mahdollista arvioida, millaisia korjaustarpeita rakennuksessa mahdollisesti esiintyy ja miten niihin kannattaa taloudellisesti varautua.

Lisäksi esimerkiksi kuntokartoitukset ja –arviot on helppo ajoittaa korjausohjelman mukaan. Kun vaikkapa viemäreiden uusiminen korjausohjelman mukaan lähestyy, on viimeistään silloin aika herätä tarkastelemaan niiden kuntoa perusteellisemmin. 

Korjausohjelma linkittyy vahvasti myös Realaizerin muihin ominaisuuksiin ja ohjelma ottaa korjausohjelman tiedot huomioon myös esimerkiksi kiinteistön kannattavuuden laskennassa tai tavoitevuokran määrittämisessä. Näin korjausten taloudellisiin vaikutuksiin on myös helpompi varautua, kun tulevat korjaukset on mahdollista huomioida esimerkiksi kerätyissä vuokrissa jo ennalta. 

Simulaatio auttaa ohjaamaan korjaushankettasi 

Kun korjausohjelmaan merkityt kunnostukset tulevat ajankohtaisiksi, siirtyy painopiste kiinteistökehittämisestä hankkeen ohjaamiseen.

Ennen hankesuunnitelman tekoa mietitään ensinnäkin, onko korjaaminen kannattavaa.

Toisinaan esimerkiksi rakennuksen käyttötarkoituksen radikaalisti muuttuessa on hyvä miettiä, olisiko kannattavampaa jopa purkaa vanha kiinteistö ja rakentaa uusi.  

Simulaation avulla on mahdollista tarkastella erilaisia ratkaisuja ja vertailla esimerkiksi kustannusarviota vanhan korjaamisen ja uuden rakentamisen välillä. Tärkeää on, että rakennuksen tilat vastaavat niille annettua käyttötarkoitusta – toisinaan uudenlaisen toiminnan jatkaminen vääränlaisissa tiloissa on pidemmän päälle heikommin kannattavaa kuin vanhan purkaminen ja uusien, tarkoitustaan vastaavien tilojen rakentaminen.  

Jos rakennuksessa päädytään suorittamaan korjauksia, etenee hanke normaalin prosessin mukaisesti: ensin mietitään mitä tehdään ja millä aikataululla. Tämän jälkeen laaditaan hankesuunnitelma ja lopulta tehdään investointipäätös. Kun päätös hankkeesta on tehty, alkaa suunnittelu ja tehdään erilaisia päätöksiä esimerkiksi toteutusmuodon valinnasta. Korjaushanke etenee siis samalla tavalla kuin uudishanke. Tärkeää on asettaa tavoite ja peilata tehtäviä päätöksiä tähän tavoitteeseen. 

Aivan kuten uudishanketta myös korjaushanketta on mahdollista ohjata Realaizerin avulla. Ohjelman avulla korjaushanke on mahdollista simuloida tarkasti tuotanto-osiin asti ja tarkastella eri ratkaisujen vaikutusta kustannuksiin ja hiilijalanjälkeen. Ohjelma osaa ottaa huomioon korjausrakentamisen haasteet ja esimerkiksi tyypillisesti uudishanketta suuremman työmenekin. 

Tulevaisuudessa mahdollista arvioida korjausten vaikutusta hiilijalanjälkeen 

Tulevaisuudessa Realaizer kehittyy ottamaan huomioon myös elinkaaren ja korjausrakentamisen hiilijalanjäljen. Tällöin korjaustoimenpiteitä suunniteltaessa on mahdollista vertailla esimerkiksi tiettyjen korjaustoimenpiteiden vaikutusta kiinteistön elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen sekä vertailla esimerkiksi purkamisen ja uudisrakentamisen sekä korjaamisen vaikutuksia päästöihin ja hiilijalanjälkeen pidemmällä aikavälillä. 


Opas investointien suunnitteluun

Opas investointien suunnitteluun

Oppaan avulla opit, kuinka voit tunnistaa oikeat investoinnit vaihtoehtojen joukosta ja suunnitella kiinteistöihisi liittyvät toimenpiteet.

Lataa opas