Case Study

Realaizer-case: Hyvinvointikeskuksen tilamuutoksen tarkastelu toiminnan laadusta tinkimättä

Hyvinvointialue halusi parantaa sosiaali- ja terveydenhuollonpalveluidensa saatavuutta ja toimintansa joustavuutta. Tavoitteena oli yhdistää hajallaan olevat pienemmät yksiköt samaan paikkaan, uuteen hyvinvointikeskukseen, keskitetyksi ratkaisuksi. Toiminnan yhdistämisen toivottiin tehostavan myös tilankäyttöä, mutta varhaiset arviot tilasäästöstä eivät olleet toteutumassa. Jotain piti tehdä toisin. 

Rakennuksen käyttäjien toiminta ja sen tavat määrittävät, millainen rakennus tarvitaan. Toiminnasta aiheutuneita haasteita ei ratkaista rakennusta kehittämällä. Analysoimalla ja ohjaamalla käyttäjiä tiedolla oikea-aikaisesti pystytään vaikuttamaan siihen, että saadaan aikaan kestävä rakennus. Mallintamalla valintojen vaikutukset suunnittelu- ja toteutusratkaisuihin jo ennen suunnittelun aloittamista mahdollistetaan vertailu. Lisäksi nähdään, miten eri ratkaisut vaikuttavat kustannuksiin ja päästöihin.

Realaizer on rakennuksen simulaatio-ohjelmisto, jolla saat mallinnettua yksityiskohtaiset tulostiedot rakentamisen ja elinkaaren kustannuksista ja ympäristövaikutuksista jo ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista.

Ratkaisumahdollisuudet, joita löydettiin Realaizeria käyttämällä:

  • Tilatarpeen tehostaminen onnistui tarkastelemalla erilaisia toiminnallisia kokonaisuuksia ja kehittämällä niitä.
  • Kokonaislaajuustavoitteen asettaminen: kokonaislaajuustavoite pieneni tilaohjelmaa kehittämällä.
  • Viitesuunnitelman optimointi ja kehittäminen lyhensi myös rakennusaikaa.

Tässä casessa tarkasteltiin vaihtoehtoisten toiminta-aikojen ja toimintatapojen, kuten etävastaanottojen, vaikutuksia ydintoimintojen ja henkilöstön oheistoimintojen tilatarpeeseen. Erikseen tarkasteltiin lisäksi todellisten kävijämäärien vaikutuksia asiakastiloihin eri toiminta-aikaskenaarioissa. Lisäksi arvioitiin näiden skenaarioiden vaikutusta rakennuksen yhteistoimintojen (esim. talotekniikka) laajuuteen.

Realaizerin avulla pystyttiin arvioimaan sosiaali- ja terveyskeskukselle tarveselvitysvaiheen tilaohjelmaa ja viitesuunnitelmaa suhteessa toimintaan ja laajuuteen sekä myös aikatauluun, kustannuksiin ja hiilijalanjälkeen. Hankkeelle saatiin tällä tarkastelulla kokonaisuutena yli 20 % hyöty suhteessa alkuperäiseen suunnitelmaan. 

Realaizer-ohjelmiston käytetyt ominaisuudet
  • Tilat-moduuli
  • Tilamitoitus
  • Rakennusosat
  • Hiilijalanjäljen tarkastelu

Tulokset, joita saatiin Realaizeria käyttämällä:

Tilojen tehostaminen
Realaizerin avulla uudelleen mitoitettua tilantarvetta verrattiin hankkeen alustavaan tilaohjelmaan. Näin tunnistettiin keinot tehostaa hanketta laajuuden ja kustannusten osalta 15 % tinkimättä kuitenkaan hankkeen toiminnallisesta palvelukyvystä. 

Vaihtoehtoinen suunnitteluratkaisu
Realaizerin avulla osoitettiin keinot löytää 7 %:n lisäsäästöt koko hankkeeseen liittyen kehittämällä viitesuunnitelmaa. Realaizerin luomat eri skenaariot helpottavat eri vaihtoehtojen vertailua.  

Hyödyt kustannuksiin ja aikaan
Laajuus- ja kustannussäästöjen lisäksi Realaizerissa voitiin osoittaa, että rakennusaikaa oli mahdollista pienentää kuusi kuukautta. Käyttämällä simulaatiomallia jo hankkeen alkuvaiheessa, voidaan hanketta kehittää nopeasti ja tuloksellisesti sekä välttää tarvetta suunnittelun iteraatiolle myöhemmässä vaiheessa. Suunnittelu ja toteutus etenevät nopeammin ja varmemmin.

Realaizerin avulla saavutetut hyödyt

Haahtelan strategisen konsultoinnin -palvelussa hyödynnetään Realaizer-ohjelmistoa laajasti rakentamis- ja kiinteistötalouden sekä vastuullisuuden haasteisiin. Realaizerin simulaatio tekee periaatteellisten vaihtoehtojen ja päätösten seuraukset mitattavaksi ilman aikaavievää suunnittelutyötä. Se näyttää, miten eri suunnitteluratkaisut vaikuttavat kustannuksiin ja päästöihin sekä mahdollistaa niiden vertailun.

Realaizer on rakennuksen simulaatio-ohjelmisto, jonka avulla voi ohjata rakennushankkeen suunnittelua. Realaizer mallintaa valintojen vaikutukset suunnittelu- ja toteutusratkaisuihin. Se näyttää, miten eri ratkaisut vaikuttavat kustannuksiin ja päästöihin sekä mahdollistaa suunnitteluratkaisujen vertailun jo ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista. Suunnitteluvaiheessa Realaizer ohjaa kohti mallinnettuja tavoitteita tarjoamalla jatkuvan tilannekuvan hankkeesta. Realaizerilla säästää aikaa ja rahaa.

Haluatko kuulla lisää?
Ota meihin yhteyttä.